Skip links

Privacyverklaring

Aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens hechten wij groot belang. Om deze reden verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003 (Oostenrijkse telecommunicatiewet)). In deze gegevensbeschermingsinformatie informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze activiteiten als reisbureau en touroperator.

1. Uitgangspunten

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle personen die gebruikmaken van de diensten van Tauchreisen & Meer GmbH & Co KG. Wij informeren u hierin over aard, omvang en doel van het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Wij respecteren uw privacy en streven ernaar de wettelijke vereisten voor de verwerking van uw persoonsgegevens (EU-verordening nr. 679/2016 (AVG), DSG 2000 (Oostenrijkse gegevensbeschermingswet), DSG 2018 en TKG 2003) strikt na te leven. Al uw persoonsgegevens worden op deze basis verwerkt.

Onze coördinator voor gegevensbescherming is: Dr. Miriam Molenkamp, Tauchreisen & Meer GmbH & Co KG, Angerzellgasse 4, A-6020 Innsbruck, tel. +43 660 3019282, e-mail: info@tauch-reisen.at.

Door gebruik te maken van onze diensten en toestemmingen in de zin van deze verklaring te verlenen, verklaart u dat u ouder bent dan 14 jaar en in staat bent om rechtsgeldig toestemming te verlenen, of dat een van uw ouders of uw voogd reeds rechtsgeldig toestemming heeft verleend.

2. Informatie conform artikel 13 AVG

Uw persoonsgegevens, met name:

 • uw basisgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • de gegevens in reisdocumenten (paspoortnummer, paspoortgegevens, geboortedatum, afgevende instantie, geldigheid)
 • informatie over de betaalwijze en in verband met betalingen, met name met EC-kaarten, creditcards en bankpassen
 • de bestemmingen, hotels, verblijfsduur, contactpersonen, voorwaarden, special services, gezondheidsgegevens, frequent flyer-nummer
 • speciale categorieën gegevens zoals gezondheidsgegevens, informatie over speciale behoeftes en informatie over huwelijk/partnerschap

worden benodigd voor onze dienstverlening. Daaronder vallen met name boekingen van reizen, reisgidsen, hotels, gastronomie, huurauto’s, transfers, registratieprocessen, verzekeringen, evenementen, rondleidingen, accreditaties, vouchers inclusief klantregistratie, facturering en verificatie daarvan (B2B, B2C, FIT), ticketboekingen en inkoop van hotels.

Daarom worden deze gegevens voor deze doeleinden door ons opgeslagen, verwerkt en, indien nodig, doorgegeven aan derden, inclusief dienstverleners in derde landen als verwerkers voor reisboekingen, softwarediensten en diensten als agentschap.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming worden door ons niet toegepast.

De rechtsgronden voor deze gegevensverwerkingsprocessen zijn:

 • nakoming van onze precontractuele en contractuele verplichtingen jegens u;
 • van u verkregen toestemmingen;
 • wettelijke, contractuele of andere juridische verplichtingen onzerzijds (bijv. documentatierechten en -plichten op grond van de boekhoudverplichting, belasting- en douanerecht, contracten, rapportageverplichtingen, juridische geschillen) en § 96 TKG;
 • onze gerechtvaardigde belangen (bijv. verbetering van onze klantenservice, ook op het gebied van direct marketing of uitoefening van onze eigen juridische belangen).

De duur van de opslag is gebaseerd op de duur van onze zakelijke relatie en tevens op de voor ons geldende wettelijke bewaarverplichtingen. Wij benadrukken dat wij in geval van regelmatige samenwerking ten behoeve van het bieden van een zo optimaal mogelijke klantenservice ernaar streven om de klantwensen die u al aan ons heeft doorgegeven zo goed te kennen, dat wij u voortdurend en altijd tevreden kunnen stellen.

3. Website

Gebruik van onze website is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien op onze website persoonsgegevens (bijv. naam of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen uitdrukkelijk erop dat de datatransmissie op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan bevatten. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door het oproepen van onze website worden automatisch uw toegangsgegevens verzameld en bewaard. Deze toegangsgegevens kunnen met name de opgeroepen pagina, de bekeken bestanden, datum en tijd van de oproep, het IP-adres van de gebruiker, gegevens van de oproepende computer, in het bijzonder de browser en het besturingssysteem, alsmede de hoeveelheid data en de melding dat de oproep succesvol is, omvatten. Deze toegangsgegevens worden door ons gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de veiligheid van ons aanbod te waarborgen en ons aanbod te optimaliseren. Indien een onwettige handeling wordt vermoed, worden de toegangsgegevens voor bewijsdoeleinden geanalyseerd.

Door het invoeren van uw persoonsgegevens in een van onze contactformulieren gaat u voor de duur van de afhandeling van deze concrete aanvraag ermee akkoord dat zij naar ons worden doorgestuurd en door ons worden bewaard en verwerkt. Dit geldt met name voor aanvragen die u via het contactformulier, chat en e-mails naar ons verstuurt. Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag af te handelen en slaan in al deze gevallen ook uw IP-adres op voor bewijsdoeleinden. Opslag vindt plaats zolang dit nodig is voor de afwikkeling van eventuele aanvullende of latere vragen die door u of door ons worden gesteld.

De rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn uw toestemming, onze precontractuele en contractuele verplichtingen jegens u, onze gerechtvaardigde belangen en juridische verplichtingen van welke aard dan ook en § 96 TKG.

De content van onze website is zorgvuldig samengesteld en meermaals gecontroleerd, voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie zijn wij echter niet aansprakelijk. Schadeclaims in verband met het gebruik of niet-gebruik van de informatie c.q. het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten. Ons totale aanbod is vrijblijvend en niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om ons aanbod of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie van de website tijdelijk of definitief stop te zetten.

De content en de programmering van onze website zijn ten aanzien van het auteursrecht en naburige rechten beschermd. Elke vermenigvuldiging – ook gedeeltelijk – en openbare reproductie, in het bijzonder het kopiëren van teksten, grafieken en foto’s, zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

4. Doorgifte aan derden, verplichtingen van verwerkers

Uw persoonsgegevens worden door ons in sommige gevallen

 • binnen het concern, rekening houdend met de toegestane verwerkingsdoeleinden,
 • doorgegeven aan verwerkers (bijv. ten behoeve van onze elektronische reclame in de vorm van nieuwsbrieven) die zich tegenover ons tot naleving van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften hebben verplicht, of
 • aan derden die voor het verlenen van de door u gewenste diensten (bijv. alle soorten boekingen overzee) moeten worden ingeschakeld.

Indien het niet mogelijk is om Europese gegevensbeschermingsvoorschriften na te leven, bijvoorbeeld omdat modelcontractbepalingen, adequaatheidsbesluiten of certificeringen in het specifieke geval niet zijn gegarandeerd, zullen wij u tijdig hiervan in kennis stellen en u verzoeken de benodigde toestemmingen te verlenen. Voor verdere informatie wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@tauch-reisen.at.

5. Cookies en trackingdiensten

Wij gebruiken cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt voor het opslaan van informatie in webbrowsers. Cookies worden bij het volgende bezoek aan onze website herkend en zorgen ervoor dat laadprocessen worden versneld en ons aanbod comfortabel door u kan worden gebruikt. De door de cookies herkende en opgeslagen informatie wordt gebruikt om u te identificeren, maar ook om uw gebruikersgedrag te analyseren. Deze informatie wordt opgeslagen op de server van de desbetreffende aanbieder, die zich als verwerker tegenover ons heeft verplicht tot naleving van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

Na uw bezoek aan onze website blijven cookies op uw eindapparaat opgeslagen, tenzij u dit vooraf heeft geweigerd of cookies actief verwijdert. Indien u cookies actief deactiveert, kan de functionaliteit van onze website voor u hierdoor nadelig worden beïnvloed. U kunt de opslag van cookies ook door middel van een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de doorgifte van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de website google.com beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De plugin is echter alleen beschikbaar voor bepaalde browserprogramma’s.

Wij gebruiken op onze website ook content van derden om onze website zo informatief en comfortabel mogelijk in te richten. Daartoe behoren bijv. Google-Maps, RSS-Feeds en YouTube. Deze derde-aanbieders ontvangen om technische redenen uw IP-adres. Op het gebruik van deze gegevens door de derde-aanbieder hebben wij geen invloed. Wij verwijzen dienaangaande naar de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders.

Wij gebruiken op onze website Matomo, een analysesoftware voor websites. De aanbieder daarvan is het Nieuw-Zeelandse bedrijf InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland. Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van Matomo worden verwerkt, is te vinden in de Privacy Policy op https://matomo.org/privacy-policy. Vragen over de gegevensbescherming kunt u per e-mail richten aan privacy@matomo.org.

Op onze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins is hier te vinden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor verkrijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de “Like-button” van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd in uw Facebook-account, kunt u de content van onze website doorlinken naar uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u eerst uitloggen uit uw Facebook-gebruikersaccount.

6. Uw rechten

U kunt op ieder moment kosteloos informatie opvragen over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. U heeft als betrokkene tevens recht op intrekking, inzage, wissing, rectificatie, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, tenzij voor ons een wettelijke bewaarplicht geldt.

7. Contact

Voor verdere informatie over uw rechten als betrokkene wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@tauch-reisen.at. Wij zijn u graag van dienst.

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming “Österreichische Datenschutzbehörde” (DSB), Wickenburggasse 8-10, A-1080 Wenen.

8. Diversen

Wij hebben organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd die wij voortdurend evalueren en zo nodig aanpassen, om uw door ons opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. De nieuwe versie geldt vanaf het tijdstip waarop deze op onze website beschikbaar wordt gesteld. De actuele versie van de privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op de website www.duik-vakantie.nl/privacy/, onze colofon op www.duik-vakantie/impressum/.